Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

 1. 1. Společnost IDEA nábytek, s.r.o. se sídlem Evropská 675, 664 42, Modřice, IČO 48907847, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11214 (dále jen „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává v případě, že projevíte zájem o nabídku práce zveřejněnou na webových stránkách www.idea-nabytek.cz a zašlete nám svůj životopis, tyto Vaše osobní údaje:
  - jméno, příjmení
  - titul
  - adresu
  - emailovou adresu,
  - telefonní číslo,
  - nejvyšší dosažené vzdělání,
  - název školy a fakulty
  - další údaje týkající se vaší osoby uvedené ve vašem životopisu,

 2. 2. Vaše osobní údaje zpracovává správce za účelem výběru uchazeče o pracovní pozice uveřejněné na jeho webových stránkách a pro jeho případného kontaktování.

 3. 3. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány do doby výběru uchazeče a dále po dobu 3 měsíců od ukončení výběrového řízení a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního vztahu, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.

 4. 4. V případě Vašeho souhlasu budou dále uvedené osobní údaje zpracovávány za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a případného zaslání nabídky ucházet se o pracovní pozici ve společnosti v následujícím roce. Souhlas je dobrovolný a udělujete ho pro tento účel zpracování po dobu 1 roku. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním dopisu, emailu nebo telefonicky. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání Vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.

 5. 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.